Условия за ползване

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ЧРЕЗ СТРАНИЦАТА „РЕСТОРАНТ ДОБРО” dobro.bg
Всички елементи на сайта dobro.bg, включително дизайн, бази данни, текст, рисунки, графики, скици и друга информации или елементи, извън разположените от потребителите и рекламодателите, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на собственика на сайта.
Използването на графични и видео материали без предварителното съгласие, е строго забранено.

І. ТЕРМИНИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

1.1. Услуга/и са предоставяните от притежателя услуги по представяне на продуктите, доставка и промоционални акции.
1.2. Уебсайт/Сайт е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
1.3. Потребител e всяко лице, което ползва услугите, предоставяни от притажетеля
1.4. Злоумишлени и некоректни действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по законодателството на друга страна.
1.5. Доставка – предаване на поръчка, опаковане в подходящ за транспортиране вид и трансопртиране на поръчката до адрес предоставен от клиента.
1.6. Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт.
1.7. "Случайно събитие" е непредвидено или непредвидимо към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно;ІІ. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

2.1. Притежателят не събира лични данни за посетителите на сайта, освен доброволно предоставените от потребителите на сайта при извършване на поръчка.
2.2. С приемането на настоящите общи условия потребителите на сайта изразяват съгласието си за използване на доброволно предоставената от тях информация относно име и адрес за доставка, телефонен номер и мейл за обратна връзка.

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

3.1. Притежателят има право да променя дизайна, формата, технологията и услугите, които предоставят сайтовете, без предварително да известява потребителите затова.
3.2. Притежателят има право по свое усмотрение да изтрие част от услугите, които предлага или да ограничи достъпа до тях, за всички или определени потребители.
3.3. Притежателят има право при неизпълнение на договорни отношения, злоумишлени действия, непристойни коментари и други несъвместими с морала и добрата търговска практика действия да изтрие, ограничи и/или закрие информацията на произволен потребител и без право на преразглеждане.
3.4. Притежателят има право да търси отговорност и санкции свързани с услугите, които предоставя, ако е получил уведомление за нарушение в сайта от упълномощените органи по Българското законодателство или в случаите, когато потребител наруши договорни отношения, извърши злоумишлени действия, направи непристойни коментари и/или извърши други несъвместими с морала и добрата търговска практика действия.
3.5. Притежателят е длъжен да уведомява органите на реда за нарушаване на нормите на обществения морал и Българското Законодателство, включително публикуването на порнографски материали и снимки, обиди, нежелана реклама, нарушаване на авторското право и сродните му права, нарушаване свободата и правата на личността, дескриминация, застрашаване на живота или здравето на обществото и потребителите на сайтовете.
3.6. Притежателят има правото да отдава с цел продажба в сайтовете си пространство на рекламодатели и да експонира, показва, изпраща, изпълнява, зарежда техни реклами и всякакви рекламни материали за собствени цели или за целите на клиентите, които обслужва.
3.7. Притежателят има право да генерира и изпраща на посочен от страна на потребителя електронен адрес синтезирана информация за новостите в предлаганите услуги под формата на електронен бюлетин, седмично меню или актуални промоции.
3.8. С приемането на настоящите общи условия Притежателят получава право да изпраща до потребителя съобщения по смисъла на чл. 6 от Закона за електронната търговия, като осигурява ясното и недвусмислено разпознаване на търговското съобщение като непоискано.
3.9. Притежателят се задължава да осигури на потребителя по ясен и недвусмислен начин възможност за отказ за получаване на съобщенията по т. 3.7 и т. 3.8.
3.10. Потребителят има право безплатно да ползва услугите предоставяни от сайтовете за нетърговски цели,
3.11. Потребителят има право на достъп в режим online до услугите, при спазване на условията и изискванията за достъп.
3.12. Правото на достъп на Потребителя не включва правото да се копира или възпроизвежда информация, материали и ресурси, както и да използува обекти на интелектуална собственост, освен, ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай че копирането или възпроизвеждането се извършва с нетърговска цел.
3.13. Потребителят има право да посочи електронен адрес, на който иска да получава синтезирана информация за новостите публикувани в сайта на Притежателя под формата на електронен бюлетин.
3.14. Потребителят има право да откаже, посредством начините предоставени от Притежателя получаването на съобщенията по т. 3.7 и т. 3.8, като отказа от получаването на съобщенията лишава потребителя от възможността да участва в промоционалните предложения, изискващи изпращането на ваучери и/или обратна връзка.
3.15. Потребителят е длъжен да уведоми предварително по подходящ начин Притежателят в случай, че използвания при регистрацията мейл адрес е в регистъра на електронни адреси на юридически лица, които не желаят да получават непоискани търговски съобщения.


IV. ДОСТАВКИ НА ХРАНА И ПРОМОЦИОНАЛНИ АКЦИИ

4.1. Притежателят предоставя услугата - доставка на храна до дома и офиса, в рамките на гр.София.
4.2. Приемането на поръчки за доставка се извършва онлайн чрез сайта, или чрез друго комуникационно средство, мобилно или уеб-базирано приложение, предоставени за контакт в сайта www.dobro.bg
4.2. Доставките се извършват от оторизирани служители на съответния ресторант ДОБРО
4.3. Доставката на поръчаните артикули се извърша до точен адрес, посочен от потребителя.
4.4. Поръчката, предмет на доставка, се транспортира и доставя подходящо опакована и в разумни срокове в зависимост от часовия пояс и натовареността на ресторантите ДОБРО.
4.5. Регистрацията в сайта www.dobro.bg дава право на потребителите на участие в промоционалните акции , провеждани от Притежателя

Уведомления

Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления, свързани с предоставяне на Услугите чрез Сайта се извършват на телефоните/адресите за контакти, обявени на видно място в Сайта и респективно на посочените телефон/адрес за контакт на Потребителя. Направените по този начин уведомления се считат за надлежно получени до доказване на противното.

Политика на използване на бисквитки (cookies)

Този сайт използва бисквитки единствено и само за:

  • Бисквитки за производителност на сайта;
  • Бисквитки за анализиране на посетителите на сайта;
  • Бисквитки за регистрация;

Този сайт НЕ събира лични данни и НЕ е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни.